Drobečková navigace

Úvod > > Družina > ŠVP

ŠVP

Základní škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace

Hlučínská 136, 72529 Ostrava - Petřkovice

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Obsah

 

 1. Identifikační údaje                                                                   3

 

 1. Charakteristika školní družiny                                                4

 

 1. Umístění a vybavení školní družiny                                       4

 

 1. Personální a ekonomické  podmínky školní družiny          4

 

 1. Charakteristika žáků                                                                5

 

 1. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků                              5

 

 1. Charakteristika a cíle ŠVP pro školní družinu                      5

 

 1. Vzdělávací obsah školní družiny                                            6

 

 1. Klíčové kompetence                                                                6

 

 1. Formy vzdělávání                                                                     7

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví                                                 8

 

 

1.    Identifikační údaje

 

Školní družina je zřízena dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a řídí se zejména vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

Název školy:                                       Základní škola Ostrava-Petřkovice

 

Adresa školy:                                     Hlučínská 136, 725 29 Ostrava-Petřkovice

 

Ředitelka školy:                                 Mgr. Monika Konečná

 

Zástupkyně ředitelky školy:           Mgr. Gabriela Rycková

 

Vedoucí školní družiny:                   Mgr. Lenka Čechová

 

Kontakty:                                           sekretariát:      599 429 120

                                                           skola@zspetrkovice.cz

                                                           www.zs-petrkovice.webnode.cz

 

                                                           školní družina: 599 429 123

                                                           druzina@zspetrkovice.cz

 

IČO:                                                  70641862

 

Datová schránka:                          nbup8ce

 

Název zřizovatele:                         Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice

 

Adresa zřizovatele:                       Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice

 

Kontakty:                                         posta@petrkovice.ostrava.cz

                                                           www.petrkovice.ostrava.cz

 

IČO:                                                   00845451

 

 

Platnost dokumentu:                                                od 1. 9. 2016

Datum projednání na pedagogické radě:            30. 8. 2016

Datum projednání na školské radě:                       30. 8. 2016

 

 

 

……………………………........                                                                 ………………………………....

         ředitelka školy                                                                                razítko školy 

 

                                                       

2.    Charakteristika školní družiny

 

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, určené pro žáky 1. stupně základní školy, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Pomáhá také uspokojovat a rozvíjet kulturní i fyzické potřeby a různorodé zájmy jednotlivých žáků.

 

 

3.    Umístění a vybavení školní družiny

 

Školní družina je součástí základní školy, která má celkem tři budovy. Školní družina je situována do dvou budov základní školy. Jedno oddělení školní družiny je umístěno v přízemí budovy č. 2. (místnost ŠD) vstup je zabezpečen zvonkem. Další tři oddělení jsou umístěna v přízemí  budovy č. 3 (kmenové třídy 1. stupně), kde je vstup zabezpečen elektronickým vrátným. Školní družina využívá ke svým aktivitám také počítačovou učebnu, relaxační místnost, keramickou dílnu, zahradu 1. stupně s herními prvky, tělocvičnu školy a hřiště školy.

Každé oddělení školní družiny má své vybavení - hračky, stolní hry, stavebnice, materiál pro výtvarnou a pracovní činnost. V každém oddělení je také interaktivní tabule. Společné je vybavení sportovními potřebami (míče, švihadla, skákací gumy, kruhy,  koš na basketbal). Materiální vybavení pro školní družinu je průběžně dokupováno.

Školní družina využívá kopírovací zařízení, které je umístěno ve sborovně 1. stupně.

Stravování žáků je zajištěno v budově č. 136, do které žáci přecházejí přes venkovní prostor.

Pravidla provozu školní družiny jsou stanoveny ve školním řádu ŠD, který je závazný pro všechny účastníky vzdělávání. Je k nahlédnutí v každém oddělení ŠD a na webových stránkách školy.

 

 

4.    Personální a ekonomické podmínky školní družiny

 

Zájmové činnosti ve školní družině jsou zajišťovány čtyřmi kvalifikovanými vychovatelkami. Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáků při jejich činnostech, motivuje je, přímo či nepřímo řídí a hodnotí je. Vychovatelky vytvářejí příznivé sociální klima pro žáky i jejich zákonné zástupce, znají širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku žáků, mají organizační schopnosti. Podporují sebevědomí žáků a rozvíjejí pozitivní stránky jejich osobnosti. Vychovatelky vystupují jako partneři zákonných zástupců při výchově dítěte, jsou s nimi v přímém kontaktu. Vychovatelky se účastní pravidelného školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Průběžně se sebevzdělávají (školení KVIC, odborná literatura).

Školní družina je zpoplatněna. Evidenci o platbách vede vedoucí školní jídelny. Informace o úplatě za vzdělávání v ŠD jsou uvedeny ve vnitřní řádu ŠD.

 

 

 

5.    Charakteristika žáků

 

Kapacita školní družiny je stanovena na 115 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. - 3. ročníků, ve věku 6-10 let.  Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována zvláštní pozornost. Je respektováno právo žáka na neúčast v nabízené činnosti. Každému žákovi jsou vytvářeny takové podmínky, aby se ve školní družině cítil dobře, sebevědomě a mohl se rozvíjet.

Podmínky pro přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny,  jsou uvedeny ve vnitřním řádu ŠD.

 

 

6.    Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 

O činnostech školní družiny jsou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy -  písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně při vyzvedávání dětí. Zákonní zástupci se mohou v případě zájmu zapojit do činnosti školní družiny (účast na soutěžích rodičů s dětmi, besedách ad.).

 

 

7.    Charakteristika a cíle ŠVP školní družiny

 

ŠD je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, pomáhá žákům překonávat jejich potíže, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. Při tvorbě vzdělávacího programu pro školní družinu jsme navázali na motivační název školy ŠVP – Škola za vodou. Uplatňujeme společný přístup, nic pro nás není nemožné. Nezbytnou součástí ŠVP jsou i očekávané výsledky – kompetence - znalosti, dovednosti, postoje a schopnosti. Ty mají význam pro individuální i společenský rozvoj žáka a silně ovlivňují všechny stránky jeho osobnosti.

 

Naším cílem je:

 

      rozvoj osobnosti žáka a jeho fyzické zdatnosti

      rozvoj tvořivého myšlení

      osvojování základů slušného chování

      rozvíjení komunikace a spolupráce

      respekt a tolerance ke spolužákům i ostatním lidem

      utváření kladného vztahu k přírodě

      vytváření prostoru a podmínek pro odpočinek a relaxaci

      zabezpečení pocitu klidu a bezpečí

      upevňování zásad hygieny, správného stolování

 

8.    Vzdělávací obsah školní družiny

 

Obsah vzdělávání navazuje na ŠVP školy. Tematický plán je sestavován každý rok. Je tvořen tak, aby byla možnost reagovat na změny podmínek ve školní družině, a aby jednotlivá oddělení školní družiny mohla přizpůsobit činnosti věkovému složení žáků.

 

      Člověk a jeho svět

Poznávání nejbližšího okolí, orientace v okolí, ve škole, v prostoru a čase, bezpečnost na cestě do školy, na oběd a při vycházkách.

      Člověk a společnost

Osvojení si vhodného chování a vystupování v kolektivu, v rodině, k ostatním lidem, budování tolerance, pomoci druhému, empatie, předcházení šikaně a negativním vlivům.

      Člověk a příroda

Ochrana životního prostředí, třídění odpadu, sledování rozmanitosti přírody během změn ročních období.

      Člověk a zdraví

Čistota a osobní hygiena, dodržování pitného režimu, poučení o zásadách zdravé výživy, fyzická zdatnost, správný denní režim a využívání volného času, bezpečnost a prevence úrazů.

      Člověk a svět práce

Osvojení si pracovních návyků, pracovní činnosti.

      Umění a kultura

Výtvarná a hudební činnost v rámci školní družiny.

 

 

9.    Klíčové kompetence

 

Školní družina ve spolupráci se školou svými činnostmi přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:

 

      kompetence k učení

Žák se učí s chutí, práci dokončí, vyhledává a třídí informace a na základě pochopení je využívá, získané vědomosti uplatňuje v praxi.

      kompetence k řešení problémů

Všímá si problémových situací, přemýšlí o příčinách a  samostatně je řeší.

      kompetence komunikativní

Formuluje své myšlenky, naslouchá druhým, vyjadřuje své názory, zapojuje se do diskuse, komunikuje bez ostychu, vyjadřuje své pocity slovním projevem, obohacuje a rozšiřuje svou slovní zásobu.

      kompetence sociální a personální

Podílí se na vytváření a zachování příjemné atmosféry v kolektivu, spolupracuje s ostatními žáky, samostatně rozhoduje a za svá rozhodnutí nese zodpovědnost, rozvíjí empatii, dokáže se prosadit i podřídit, vnímá nespravedlnost, šikanu, agresivitu.

      kompetence občanské

Respektuje druhé, chrání tradice, netoleruje sociálně patologické jevy, zapojuje se do kulturního dění.

      kompetence k naplnění volného času

Učí se orientovat v možnostech trávení volného času a vybrat si zájmové činnosti dle svých schopností, rozvíjí své zájmy (individuálně i ve skupinách), umí odmítnout nevhodnou aktivitu.

 

 

10.         Formy vzdělávání

 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Prostřednictvím odpočinkových činností odstraňuje únavu dle potřeby kdykoliv během dne. Rekreační činnost slouží k regeneraci sil - aktivní odpočinek, pohybové prvky. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáků, umožňují seberealizaci a rozvoj dovedností - výtvarných, pracovních, jazykových, hudebních, sportovních. Jsou organizované nebo spontánní, kolektivní či individuální.

 

Metody:

      hry

      diskuse

      vyprávění

      vycházky do blízkého okolí

      výlety

      experimenty

      pozorování v přírodě

      pracovní listy

 

 

11.         Bezpečnost a ochrana zdraví

 

Vychovatelky školní družiny eliminují možné úrazy poučením o bezpečnosti žáků na začátku školního roku i v jeho průběhu a před začátkem každých prázdnin. O poučení je veden záznam v třídní knize ŠD. Na začátku školního roku seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor.

Vychovatelky dbají na dodržování pravidel osobní hygieny, stravovacích návyků a pitného režimu. Volí vhodnou strukturu činností, věkově přiměřenou, při které nedojde ke zranění žáka, volí bezpečné pomůcky.

Lékárnička je umístěna ve sborovně budovy č. 3  a na určeném místě v 1. patře budovy č. 2. Úrazy jsou vedeny v knize úrazů, která se nachází v ředitelně školy v budově č. 136. Zákonní zástupci jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu žáka.

Vychovatelky jsou průběžně proškolovány.