Drobečková navigace

Úvod > > Družina > ŠVP

ŠVP

1. Charakteristika školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, určené pro žáky 1. stupně základní školy, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Pomáhá také uspokojovat a rozvíjet kulturní i fyzické potřeby a různorodé zájmy jednotlivých žáků.

 

2. Umístění a vybavení školní družiny

Školní družina je součástí základní školy, která má celkem tři budovy. Školní družina je situována do dvou budov základní školy. Jedno oddělení školní družiny je umístěno v přízemí budovy č. 2. (místnost ŠD) vstup je zabezpečen zvonkem. Další tři oddělení jsou umístěna v přízemí  budovy č. 3 (třídy 1. stupně), kde je vstup zabezpečen elektronickým vrátným. Školní družina využívá ke svým aktivitám také počítačovou učebnu, relaxační místnost, keramickou dílnu, zahradu 1. stupně s herními prvky, tělocvičnu školy a hřiště školy.

Každé oddělení školní družiny má své vybavení - hračky, stolní hry, stavebnice, materiál pro výtvarnou a pracovní činnost. V každém oddělení je také interaktivní tabule. Společné je vybavení sportovními potřebami (míče, švihadla, skákací gumy, kruhy,  koš na basketbal). Materiální vybavení pro školní družinu je průběžně dokupováno.

Školní družina využívá kopírovací zařízení, které je umístěno ve sborovně 1. stupně, v kabinetu školní družiny je umístěn počítač.

Stravování žáků je zajištěno v budově č. 1, do které žáci přecházejí přes venkovní prostor.

Pravidla provozu školní družiny jsou stanoveny ve školním řádu ŠD, který je závazný pro všechny účastníky vzdělávání. Je k nahlédnutí v každém oddělení ŠD a na webových stránkách školy.

 

3. Personální a ekonomické podmínky školní družiny

Zájmové činnosti ve školní družině jsou zajišťovány čtyřmi kvalifikovanými vychovatelkami. Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáků při jejich činnostech, motivuje je, přímo či nepřímo řídí a hodnotí je. Vychovatelky vytvářejí příznivé sociální klima pro žáky i jejich zákonné zástupce, znají širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku žáků, mají organizační schopnosti. Podporují sebevědomí a rozvíjejí pozitivní stránky osobnosti žáků. Vychovatelky vystupují jako partneři zákonných zástupců při výchově dítěte, jsou s nimi v přímém kontaktu. Vychovatelky se účastní pravidelného školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Průběžně se sebevzdělávají(školení KVIC, poznatky z odborné litertury).

Školní družina je zpoplatněna. Evidenci o platbách vede vedoucí školní jídelny. Podmínky úhrad jsou stanoveny v řádu ŠD - Příloha č. 1

 

4. Charakteristika žáků 

Kapacita školní družiny je stanovena na 115 žáků Školní družinu navštěvují žáci 1. - 3. ročníků, ve věku 6-10 let. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a problémovým žákům je věnována zvláštní pozornost. Je respektováno právo žáka na neúčast v nabízené činnosti. Každému žákovi jsou vytvářeny takové podmínky, aby se ve školní družině cítil dobře, sebevědomě a mohl se rozvíjet.

Podmínky pro přijímání žáků (kritéria přijetí do ŠD) i pro ukončení docházky do školní družiny,  jsou uvedena ve školním řádu ŠD - Příloha č. 1.


5. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

O činnostech školní družiny jsou zákonní zástupci informováni na webových stránkách školy -  písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně při vyzvedávání dětí. Zákonní zástupci se mohou informovat o chování svého dítěte (dětí) nebo se domluvit na spolupráci při řešení výchovných či jiných problémů. Také se mohou v případě zájmu zapojit do činnosti školní družiny (účast na soutěžích rodičů s dětmi, besedách ad.).

 

6. Charakteristika a cíle ŠVP pro školní družinu

Prostřednictvím zájmových aktivit se snažíme žáky vybavit žádoucími kompetencemi, které jim pomohou obstát v budoucnosti. naším cílem je:

 • rozvoj osobnosti dítěte a jeho fyzické zdatnosti
 • rozvoj tvořivého myšlení
 • osvojování základů slušného chování 
 • rozvíjení komunikace a spolupráce
 • respekt a tolerance ke spolužákům i ostatním lidem
 • utváření kladného vztahu k přírodě
 • vytváření prostoru a podmínek pro odpočinek a relaxaci
 • zabezpečení pocitu klidu a bezpečí
 • upevňování zásad hygieny, správného stolování


7. Vzdělávací obsah školní družiny

Obsah vzdělávání navazuje na ŠVP školy. Tematický plán je sestavován každý rok. Je tvořen tak, aby byla možnost reagovat na změny podmínek ve školní družině a aby jednotlivá oddělení školní družiny mohla přizpůsobit činnosti věkovému složení žáků. Viz Příloha č. 2.


8. Člověk a jeho svět

poznávání nejbližšího okolí, orientace v nejbližším okolí, ve škole, v prostoru a čase, bezpečnost na cestě do školy, na oběd a při vycházkách

 • Člověk a společnost

 osvojení si vhodného chování v kolektivu, v rodině, k ostatním lidem, budování tolerance, pomoci druhému, empatie, předcházení šikaně a negativním vlivům

 •  Člověk a příroda

 ochrana životního prostředí, třídění odpadu, sledování rozmanitosti přírody během změn ročních období

 •  Člověk a zdraví

 čistota a osobní hygiena, dodržování pitného režimu, poučení o zásadách zdravé výživy., fyzická zdatnost, správný denní režim a využívání volného času, bezpečnost a prevence úrazů

 • Člověk a svět práce

 osvojení pracovních návyků, pracovní činnosti

 • Umění a kultura

 výtvarná a hudební činnost v rámci školní družiny


9. Klíčové kompetence

Klíčové kompetence je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Základní funkcí školní družiny je ovlivňování volného času nabídkou vhodných volnočasových aktivit - her, sportovních činností a kroužků.

 • kompetence k učení

žák se učí s chutí, práci dokončí, vyhledává a třídí informace a na základě pochopení je využívá, získané vědomosti uplatňuje v praxi

 • kompetence k řešení problémů

všímá si problémových situací ,přemýšlí o příčinách a  samostatně je řeší

 • kompetence komunikativní

formuluje své myšlenky, naslouchá druhým, vyjadřuje své názory, zapojuje se do diskuse, komunikuje bez ostychu, vyjadřuje své pocity slovním projevem, obohacuje a rozšiřuje svou slovní zásobu

 • kompetence sociální a personální

podílí se na vytváření a zachování příjemné atmosféry v kolektivu, spolupracuje s ostatními žáky, samostatně rozhoduje a za svá rozhodnutí nese zodpovědnost, rozvíjí empatii, dokáže se prosadit i podřídit, vnímá nespravedlnost, šikanu, agresivitu

 • kompetence občanské

respektuje druhé, chrání tradice, netoleruje sociálně patologické jevy, zapojuje se do kulturního dění

 • kompetence k naplnění volného času

učí se orientovat v možnostech trávení volného času a vybrat si zájmové činnosti dle svých schopností, rozvíjí své zájmy (individuálně i ve skupinách), umí odmítnout nevhodnou aktivitu

 

10. Formy vzdělávání

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Prostřednictvím odpočinkových činností odstraňuje únavu dle potřeby kdykoliv během dne. Rekreační činnost slouží k regeneraci sil - aktivní odpočinek, pohybové prvky. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáků, umožňují seberealizaci a rozvoj dovedností - výtvarných, pracovních, jazykových, hudebních, sportovních. Jsou organizované nebo spontánní, kolektivní či individuální.

Metody:

 • hry
 • diskuse
 • vyprávění
 • vycházky do blízkého okolí
 • výlety
 • experimenty
 • pozorování v přírodě
 • pracovní listy


11. Bezpečnost a ochrana zdraví

Vychovatelky školní družiny eliminují možné úrazy poučením o bezpečnosti žáků na začátku školního roku i v jeho průběhu a před začátkem každých prázdnin. O poučení je veden záznam v třídní knize ŠD. Na začátku školního roku seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor. Vychovatelky dbají na dodržování pravidel osobní hygieny, stravovacích návyků a pitného režimu. Lékárnička je umístěna ve sborovně (budova č.3) a v horním patře chodby (budova č.2). Úrazy jsou vedeny v knize úrazů, která se nachází v ředitelně školy (budova č.1). Zákonní zástupci jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu žáka.

Vychovatelky jsou průběžně proškolovány.