Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

„Škola rodinného charakteru poskytující bezpečí, prostor a kvalitní vzdělání pro každého žáka. Škola fungující v přátelské a tvořivé atmosféře, plná respektu, spolupráce a tolerance. Škola otevřená, dynamická, moderní, přitažlivá jak pro své žáky, jejich rodiče, své zaměstnance, tak i pro veřejnost.“

Tak zní motto naší školy, jejímž zřizovatelem je Městský obvod Petřkovice. Škola nabízí ucelený výchovně vzdělávací program, a to pro žáky od věku šesti let do patnáctého roku. V rámci spolupráce s místní mateřskou školou pracujeme také s dětmi pětiletými. Školu tvoří dvě budovy 1. stupně a jedna budova 2. stupně s nově vybudovanou školní tělocvičnou a multifunkčním hřištěm.

Vítáme Vás u nás......

Na první pohled všechny části školy lákají svým vzhledem. Žluté budovy 1. stupně jsou umístěny v upravené zahradě jsou obklopeny zelení. Červená budova 2. stupně stojící na náměstí nás okouzlí svým historickým zjevem. Uvnitř budov se nalézají postupně rekonstruované a upravené prostory se vkusnou výzdobou. Škola disponuje 18 kmenovými třídami vybavenými kvalitním nábytkem a audiovizuální technikou v podobě dataprojektorů či interaktivních tabulí. Na 1. stupni mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, keramickou dílnu, učebnu na výuku cizích jazyků či hudební výchovy a nově vybudovaný venkovní výukový altán. V budově 2. stupně pak mohou využívat počítačovou učebnu, žákovskou kuchyňku, učebnu s interaktivní tabulí a zbrusu nový výtvarný ateliér s venkovní terasou, nově vybudovanou moderní tělocvičnu s vybavením pro téměř všechny sportovní disciplíny včetně horolezecké stěny. Atraktivní pro žáky je přilehlý sportovní areál s multifunkčním hřištěm, běžeckou dráhou a prostory na vrh koulí či doskočiště do písku. Pěstitelství mohou žáci prakticky trénovat na nově vybudovaných záhonech v blízkém okolí školy, kde mají k dispozici rovněž výukový altánek. Pro výuku všech předmětů mají pedagogové k dispozici výborné materiální vybavení, které se průběžně rozšiřuje a stále obnovuje. Své věci si mohou žáci uložit ve společných šatnách na 1. stupni nebo ve vlastních skříňkách v nově zrekonstruovaných vstupních prostorách v budově 2. stupně.

Kdo se věnuje žákům...

Klademe důraz na kvalitu výuky, učitelé jsou neustále vzděláváni ve všech svých aprobacích. Pravidelně absolvují různá školení, kterými rozšiřují svůj rozhled a učí se novým, moderním metodám. Mezi priority řadíme čtenářskou a jazykovou gramotnost žáků, tělesnou výchovu a všeobecný rozhled žáků. Ve sboru máme certifikovanou instruktorku lezení na umělých stěnách, instruktorku tenisu a trenérku gymnastiky. Tým doplňuje asistentka pedagoga, která se individuálně věnuje žákům s potřebou podpůrných opatření. Žákům s potřebou různých podpůrných opatření poskytujeme podporu dle doporučení ŠPZ v maximálně možném rozsahu. Škola velmi významně působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. O žáky se starají kvalifikovaní odborníci - výchovná poradkyně a metodička prevence sociálně patologických jevů. Se svými problémy se žáci mohou obracet na každého z výše uvedených odborníků, nebo mohou konzultovat problém s třídním učitelem, který pravidelně monitoruje stav třídy v třídnických hodinách. Bohatý a pestrý program ve školní družině zajišťují vychovatelky s mnohaletými zkušenostmi. Samozřejmostí u všech zaměstnanců školy je „Kurz první pomoci“ a absolvování seminářů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu.

Jsme škola otevřená – rádi si poslechneme Váš názor, připomínku či podnět.

Moderní přístup ve výuce...

Výuka v naší škole je zaměřena na několik různých oblastí. Díky tomu může každý žák rozvíjet ty dovednosti, které jsou mu nejbližší. A nejen rozvíjet. Pestrost úspěchů žáků je toho důkazem. Receptem na úspěšného žáka může být volba moderních výukových metod, využívání multimediální techniky, individuální přístup, projektové vyučování, nadstandartní aktivity, propojení procesu učení s praxí. Umožňujeme žákům zúčastnit se mnoha výchovně – vzdělávacích a sportovních akcí.

Ve zdravém těle, zdravý duch....

Víme jak významný je rozvoj tělesné zdatnosti, což je důležitou prevencí dětské obezity. Jako škola s nově vybudovanou tělocvičnou a multifunkčním sportovním zázemím proto klademe důraz na tělesnou výchovu žáků. Učitelé TV každoročně připravují a jezdí se svými svěřenci na řadu sportovních soutěží, turnajů ve floorbale či fotbale, jsme pořadateli atletických i gymnastických přeborů apod. Mladší žáci v rámci hodin TV absolvují plavecký a lyžařský výcvik, pro starší pak pravidelně pořádáme cykloturistický kurz, v rámci kterého lezou po skalách, jezdí na kole a sjíždějí řeku na lodích. Sportu se mohou žáci věnovat rovněž v rámci odpoledních kroužků, vybrat si mohou např. badminton, tenis, lezení, basketbal, sebeobranu... Výuku obohacujeme častými vycházkami do přírody v blízkém okolí školy, které je pro přirozené pohybové aktivity jako stvořené. To vše doplňují tradiční týdenní výjezdy na pobyty v přírodě, exkurze na Dlouhé stráně, výšlapy na Lysou horu pod vedením Klubu českých turistů, výlety do přírody a také různé projekty zaměřené na zdravý životní styl, např. Zdravé zoubky, Ovoce do škol, Buď OK apod.

Ke zdravému životnímu stylu vedeme žáky i ve školní jídelně, a to zdravými a vyváženými pokrmy či zavedením salátového baru.

Kolik jazyků umíš...

Stěžejním cizím jazykem naší školy je anglický jazyk. Žáci se s ním postupně seznamují od 1. ročníku. Výuka angličtiny je rozdělena do několika fází. V úvodní fázi 1. a 2. ročníku (1 hodina týdně) se s jazykem pouze seznamují, hrají si, získávají základní slovní zásobu. Ve vyšších ročnících (3krát až 4krát týdně) už blíže poznávají gramatiku, vytváří si hlubší vztah k jazyku, upevňují získané dovednosti. Od 7. ročníku se žáci setkávají s němčinou jako s druhým cizím jazykem. Učí se orientovat ve všech běžných situacích, porozumět slyšenému slovu a používat jazyk slovem i písmem. Získané jazykové dovednosti pak mohou prověřit při výletech do Prahy nebo Vídně. Škola úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem Hello v Ostravě. V rámci této spolupráce naší pedagogové pravidelně zdokonalují svůj jazykový um.

Ochutnávka z nabídky akcí...

Pořádáme řadu již tradičních akcí pro žáky školy i jejich rodiče. Ve spolupráci se zřizovatelem pořádáme také mnoho akcí pro širokou veřejnost. Už jen malá ochutnávka svědčí o pestré náplni školy. Na začátku školního roku v rámci akce Patroni prvňáčků seznamují deváťáci nové žáčky s prostředím školy, později je pak čeká Den slabikáře, Uspávání broučků a pro všechny Pochod okolo Petřkovic. Následuje Rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš nebo krásná akce Vánoce ve škole. Na jaře se těšíme na Rej čarodějnic, nejen pro maminky připravujeme Den matek a ani tatínkové nejsou ošizeni během Dne otců.

V ekologickém duchu stojí za zmínku i takové samozřejmosti jako třídění odpadu, sběr papíru a starého oleje.

Do školy se nebojíme...

Strach z nástupu do školy, to se našim budoucím prvňáčkům nemůže stát. Díky úzké spolupráci s místní mateřskou školou děti navštěvují naši školu již před zápisem. Seznamují se tak s novým prostředím i s učitelkami. Nově pak zapsaní žáčci mohou navštěvovat Klub soviček, ve kterém jsou u předškoláků rozvíjeny všechny potřebné dovednosti, včetně pracovních školních návyků. Pro rodiče těchto předškoláků pak škola pořádá informativní první třídní schůzku a rovněž besedu na téma Školní zralost. 

Na slovíčko s ředitelkou školy paní Mgr. Monikou Konečnou

Co vás za dobu Vašeho působení potěšilo?

Potěšilo mne, kolik úžasných lidí ve svém okolí mám, jakou oporu mi poskytuje zřizovatel a kolik práce se podařilo za poměrně krátkou dobu zvládnout. Do funkce jsem šla s představou vybudovat moderní školu, otevřenou novým přístupům a trendům, školu, která má příjemné a vstřícné klima pro všechny žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla navázat na práci předchozího vedení školy a díky ohromné podpoře zřizovatele realizovat vytýčené cíle. Ve vzájemné spolupráci jsme realizovali výstavbu nové moderní tělocvičny, multifunkčního hřiště, novotou září budova číslo 2, došlo na modernizaci tříd, kabinetů i učeben. A mohla bych pokračovat dál a dál. Těší mne, že se ve výchovně vzdělávacím procesu mohu opřít o kvalitní pedagogický sbor. A velmi mne těší a zároveň si vážím spolupráce ze strany rodičů našich žáků, bez nich by to určitě nešlo.

Co vás aktuálně nejvíce trápí?

Trápí mě, že školní družina nemá své vlastní prostory, ve kterých by vychovatelky mohly ještě kvalitněji provozovat svou činnost. Stávající prostory jsou sice dostačující, ale v ledasčem i limitující. Doufám, že se nám v budoucnu podaří tuto situaci vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Plánů mám spoustu. Čeká nás rekonstrukce kotelny v budově 1. stupně, revitalizace venkovních prostor, moderní vzhled dostane knihovna a oba vstupy – žlutá i červená škola. Nevzdávám se projektu - rekonstrukce půdy v budově č. 136. Také bych ráda vybudovala moderní multifunkční učebny pro výuku přírodovědných věd, cizích jazyků, hudební výchovy a počítačovou učebnu, průběžně doplňovala moderní vyučovací pomůcky a zařízení do všech tříd školy. A stále bude trvat snaha nás všech nabízet kvalitní školní vzdělávání. Děkuji všem za podporu.