Drobečková navigace

Úvod > O škole > Historie

Historie

Naše základní škola vznikla v hornické osadě Petřkovice již v roce 1839 a sídlí ve třech samostatně stojících budovách z 19. a 20. století. Zřizovatelem školy je Obecní úřad Městského obvodu Ostrava - Petřkovice. V roce 2002 a 2011 proběhly v našich budovách poměrně rozsáhlé stavební rekonstrukce.

  

Fotky naleznete zde...BUDOVA č. 136 a BUDOVY č. 2 a 3.

Budova č. 136, známá také jako "Červená budova" (II. stupeň)

Budova naší školy na náměstí č.p. 136 v minulosti bývala chloubou naší obce. Je to patrné na většině pohlednic, které kdy v Petřkovicích byly vydány. V místě dnešní budovy se nacházela nevyužitá vyvýšenina. K příležitosti stříbrné svatby německého císařského páru 27. 2. 1906, nadřízené orgány v Opole poskytly obci povolení ke stavbě Domu obecného blaha (Wohlfarthaus), jehož stavbu obec již nějakou dobu plánovala. Budova měla být polyfunkční a měla doplnit a zkvalitnit prostory pro veřejný život obce. Petřkovice v té době prožívaly nebývalý rozkvět, který byl až později ukončen vypuknutím 1.světové války.

Jako základní částku pro zahájení stavby obec obdržela 20 tisíc marek. Stejnou částkou přispěl i hlavní sponzor významných staveb v Petřkovicích té doby, kterým byla Vítkovická horní a hutní společnost, jejímž hlavním akcionářem byla rodina Rotschildů. Zbývající část byla vypůjčena a byla zahrnuta do obecního rozpočtu. Po získání finančních prostředků bylo přikročeno k samotné výstavbě. Jako projektant a stavitel byl vybrán zkušený J. Holuscha z Dolního Benešova, který se zejména proslavil další svojí stavbou, a to stavbou ludgeřovického kostela (začátek výstavby 25. 6. 1906). Stavby Josefa Holuschy (1865 – 1927) vytvořily dominanty obou obcí a jsou hodny obdivu dodnes, neboť svojí architektonickou vyvážeností a krásou nebyly žádnou jinou pozdější stavbou v Petřkovicích ani Ludgeřovicích překonány. Inspiraci ke svým stavbám čerpal Holuscha ve slohu německé neogotiky.

Před zahájením samotné stavby byly provedeny nutné terénní úpravy, kdy byla většina vyvýšeniny seříznuta. Zemina byla povozy odvážena do Důlek, kde byly velké jámy po starých pískovnách. Wohlfarthaus byl dokončen 9. 9. 1907 a 16. 9. téhož roku slavnostně vysvěcen a předán k užívání. V budově byl umístěn obecní úřad, lidové lázně (málo užívány), dílna pro ruční práce chlapecké, průmyslová škola pokračovací, mateřská škola (přestěhovaná z „Mexika“), kuchyně pro vyučování domácí nauky pro dívky (Haus-haltungsschule) a útulek pro mládež (Jugendheim). Za budovou se postavilo velké hřiště. Před budovou byl zřízen malý park.

Budova byla opravdovým šperkem a pýchou obce. Využití jednotlivých částí budovy se postupem času měnilo. Docházelo i k nejrůznějším stavebním úpravám. Po připojení Hlučínska k Československu r. 1920 zde byla zřízena měšťanská škola – dnešní druhý stupeň základní školy. A škola zde zůstala dodnes.

Provoz školy byl od roku 1990 udržován na hranicích možností, parní kotelna byla zrušena teprve v roce 1991, kdy byla provedena rekonstrukce kotelny a ústředního topení. V roce 1994 byla vyměněna střešní krytina a v učebnách byly zastaralé žárovky vyměněny za zářivkové osvětlení. Provoz nových šaten byl zahájen v roce 1995.

Přes tyto dílčí opravy bylo v květnu 1999 Českou školní inspekcí a Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě konstatováno, že budova není v takovém stavu, aby byly zajištěny zdravé pracovní a životní podmínky pro žáky a zaměstnance školy. Se závěry byl seznámen samozřejmě starosta Petřkovic pan Jiří Dřevjaný, kterému se díky řadě úspěšných jednání podařilo prosadit projekt rekonstrukce školy do rozpočtu města Ostravy. V průběhu dvou let získaly Petřkovice 23 milionů Kč, účelově vázaných pouze na opravu školy.

Rekonstrukce byla zahájena v červnu 2001 v přízemí budovy – kanalizace, hlavní stoupačky, rozvody vody a elektřiny, izolace a vzduchotechnika. Nyní je zde nová moderní školní kuchyň, jídelna a útulná školní družina. Od ledna 2002 začaly za provozu práce v prvním podlaží a koncem června práce v celé budově. Ve všech místnostech jsou nové elektrorozvody, osvětlení, podhledy, omítky, rozvody vody a umývadla, podlahy a podlahové krytiny. Zvlášť moderně a esteticky jsou vybavena sociální zařízení pro děvčata a chlapce i personál školy. Počítačová učebna má nové vybavení včetně internetu, zajímavě je řešena cvičná kuchyň, připravena je učebna pro výuku chemie a fyziky. Pro výuku jazyků a dalších předmětů je připravena knihovna, samostatná odborná učebna a výtvarný ateliér.

Budova školy byla slavnostně znovu otevřena dne 6.9. 2002 za přítomnosti náměstka primátora, zástupců Rady města Ostravy, zástupců tisku a televize, České školní inspekce, zástupců stavebních firem a dalších hostů.

První školní den v roce 2016 bylo slavnostně otevřené školní hřiště, které prošlo celkovou rekonstrukcí.

O rok později, ve školním roce 2017/2018 by měla být se stejnou slávou otevřená i nová tělocvična, která je momentálně ve výstavbě a která se bude nacházet za budovou, vedle školního hřiště.

Budova č. 3, známá také jako "Budova s hodinami" (I. stupeň)

Růst počtu školní mládeže vytvářel stále větší potřebu zřízení nové školní budovy. Stávající školní budova měla jen 4 vyučovací třídy a ani vytvoření pátého učitelského místa nebylo řešením. Tyto okolnosti nakonec přinutily obecní zastupitelstvo aby 21. 5. 1901 rozhodlo na svém zasedání o výstavbě nové školní budovy na stávajícím školním pozemku. Projekt na stavbu vypracoval stav. podnikatel Holuscha z Dolního Benešova. Stavba měla stát v prostoru dvou stávajících hospod. budov, které se měly zbourat. Plánované náklady stavby byly 29358 marek. Po schválení plánované stavby nadřízenými orgány se přikročilo ke shánění potřebných financí. Kromě základní částky , kterou si obec vypůjčila od banky, věnovaly značné sumy peněz místní doly, šilheřovické panství a nejvíce přispěl stát. Stavba pak byla zadána podnikateli Holuschovi za finální částku 23 000 marek. 17. 3. 1902 byl proveden první výkop a 1.8. téhož roku byla stavba ukončena, včetně napojení na vodovod a kanalizaci. Budovu zdobily hodiny, které vyrobil a namontoval za 450 marek hodinář Pavlitschek z Ludgeřovic.

8. srpen roku 1902 byl slavnostní. V tento den proběhlo slavnostní vysvěcení nové školy. Den byl započat slavnostní mší v kapli. Poté bylo provedeno vysvěcení školní budovy a slavnostní předání klíčů budovy. Slavnostní den pak pokračoval občerstvením účastníků v hostinci U Breibartha. Oběd pro hosty byl uspořádán v "Kasinu". Odpoledne se konal pochod mládeže, spojený s lidovou veselicí. Večerní koncert dechové hudby v zahradní restauraci U Goldsteinů ukončil tento veskrze důležitý den v historii naší obce. Tato událost byla zaznamenána i v tehdejších novinách jako Hornoslezský oznamovatel ( Oberschlesische Anzeiger ) a Hlučínské noviny ( Hultschiner Zeitung ).

Budova č. 2 (I. stupeň)

Doznala velkých změn během rekonstrukce.

Na počátku století, kdy naše obec dosáhla mimořádného rozmachu a prosperity nesmíme zapomenout na ty, kteří dění v obci řídili, tedy obecní představenstvo.

Složení obecního představenstva v r. 1902:

1. starosta: Joh. Schramek truhlářský mistr
2. 1 přísedící: Franz Thomanek domkař
3. 2 přísedící: Florian Czedziwoda statkář
4. obecní důvěrník: Georg Klewitz důlní správce
5. obecní důvěrník: Dr. Süssmann praktický lékař
6. obecní důvěrník: Max Breibarth hostinský
7. obecní důvěrník: Benno Goldstein hostinský
8. obecní důvěrník: Franz Lokai zahrádkář
9. obecní důvěrník: Joh. Kotalla zahrádkář
10.obecní důvěrník: Franz Jurczek zahrádkář
11.obecní důvěrník: Emanuel Lischka důlní dozorce
12.obecní důvěrník: Joh. Dosedzal I strojník

Po stránce správního dělení Petřkovice v té době náležely k německé provincii Slezsko, do vlastního obvodu Opole a okresu Ratiboř.

Výtah z článků „Okénko do historie“ vydávaných v Petřkovickém zpravodaji od pol. 90 let. 20. století - autor: Ing. Kristián Gebauer