Drobečková navigace

Úvod > > Jídelna > Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Školní stravování je poskytováno žákům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.107/2005 Sb., včetně následných změn a doplňků. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců organizace.

1. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

A) Práva strávníků

 Strávníci mají právo na:

 • využívaní stravovacích služeb a informací týkajících se školního stravování,
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí,
 • ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím,
 • zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií,
 • to, aby nebyli nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla.

B) Povinnosti strávníků

Strávníci jsou povinni:

 • dodržovat pravidla kulturního chování,
 • nedopouštět se projevů rasismu a šikanování
 • plnit pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob,
 • dbát na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem,
 • odevzdat použité nádobí, příbory a tácy před odchodem z jídelny,
 • neodnášet vydané jídlo z jídelny, to je určeno ke konzumaci v jídelně,
 • vstupovat do prostor školní jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí

C) Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci mohou vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky  školy.

D) Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních

              obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního 

              hlediska ohled.

2. Vztahy strávníků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

Pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další  nezbytné organizační opatření.                                              

Informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků

V jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních osob.              Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

Zdravotní indispozici žák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu.

4. Pedagogický dohled

 • je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost,
 • vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování,
 • dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu (strávníci se mohou v případě potřeby obracet pedagogický dohled),
 • poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby,
 • sleduje způsob výdeje stravy,
 • reguluje osvětlení a větrání,
 • sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky.

5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány.

6. Ochrana majetku

Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

Strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené.

Strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.

Strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.

7. Školní stravování je zajišťováno z vlastní kuchyně.

A) Výdejní doba ve školní jídelně:      

 - pro žáky a zaměstnance                    11.00 - 13.50

 - pro odběr do jídlonosičů                  10.00 - 10.30

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem.

Strávníci používají čip, který je nutný zakoupit u vedoucí ŠJ. Záloha čipu je 130,- Kč za 1 ks v hotovosti.

Pokud strávník ztratí čip nebo ho poškodí, je povinen si koupit nový.

Po ukončení školní docházky strávník vrací funkční čip spolu s odhláškou a je mu vyplacena záloha.

Není-li čip po ukončení stravování odevzdán, a to nejpozději do 3. měsíců vedoucí ŠJ, nebude vykoupen zpět.

B)   Prodej stravného

Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem na účet, zadáním trvalého příkazu k 15. dni v měsíci.

Prodej stravného v hotovosti (cizí strávníci) je každé pondělí od 7.00 - 8.00 hod.

8. Rozsah školního stravování

Strávníkům je poskytován oběd ve složení: polévka, hlavní jídlo, doplněk a pitný režim.

Jídelní lístek společně se seznamem alergenů je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na   webových stránkách školského zařízení (http://www.zspetrkovice.cz).

9. Přihlašování a odhlašování stravování

Strávník je přihlášen ke stravování na základě písemné přihlášky, kterou obdrží u vedoucí ŠJ.

Podpisem na přihlášce ke stravování zák. zástupce souhlasí s podmínkami provozního řádu ŠJ.

S tímto řádem jsou seznámeni rodiče na informativní schůzce pro žáky budoucích 1. tříd, dále je k dispozici na nástěnkách školy, u vedoucí ŠJ a na www.zspetrkovice.cz

 

Každý strávník platící bezhotovostně je automaticky přihlášen ke stravování od 1. dne v měsíci.

Pokud není platba na stravné zaslána a strávník má přeplatek na stravném, obdrží obědy do vyčerpání přeplatku, na další období bude odhlášen. Po následné platbě si musí strávník sám obědy přihlásit.

Odhlásit obědy je nutné nejpozději do 10.00 hod. předešlého dne, a to buď:

 1. na strava.cz
 2. telefonicky na číslo: 599 429 121, mobil 737 327 000
 3. elektronicky na e-mail: jidelna@zspetrkovice.cz

V případě nemoci při neodhlášení stravy má strávník nárok pouze první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit.

10. Výše finančního limitu

 Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb.)

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci (žáci) zařazováni do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1. 9. –  31. 8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: 7-10 let, 11-14 let, nad 15 let.:               

   1. kategorie 7–10 let                30,-Kč

   2. kategorie 11–14 let              33,-Kč

   3. kategorie 15 a více let         37,-Kč 

   zaměstnanci                            37,-Kč

   cizí strávníci                             37,-Kč

11. Vyúčtování na konci školního roku

Přeplatky stravného budou poslány na účet strávníka v průběhu letních prázdnin.

12. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

Každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do školní jídelny.

13. Další informace o provozu školní jídelny

Do jídelny žáci vstupují bez aktovek.

Žák může být pro nevhodné chování z jídelny vykázán.

Žák při odchodu od stolu zasouvá židli na své místo.

Strávník konzumuje vydanou porci v jídelně a nevynáší zbytky stravy mimo vyhrazený prostor.

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce školní jídelny a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022 a je stanoven na dobu neurčitou.

S vnitřním řádem školní jídelny žáky každé třídy obeznámí třídní učitel.

 

Zpracovala: Markéta Brodová, vedoucí školní jídelny         

V Ostravě dně 1. 9. 2022 schválila: Mgr. Monika Konečná, ředitelka školy