Drobečková navigace

Úvod > > Jídelna > Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Základní škola Ostrava – Petřkovice

Hlučínská 136/237, 725 29  Ostrava-Petřkovice

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 I. Obecná ustanovení

 

Vnitřní řád školní jídelny byl zpracován v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  a  s vyhláškou č. 107/2005 Sb., včetně následných změn a doplňků. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců organizace.

 

II. Vnitřní řád ŠJ upravuje:

 

A) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků (strávníků) a jejich zákonných zástupců ve ŠJ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v ŠJ

Práva strávníků

Strávníci mají právo na:

 • využívání stravovacích služeb a informací týkajících se školního stravování,
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí,
 • ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím,
 • zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií,
 • to, aby nebyli nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla.

Povinnosti strávníků

Strávníci jsou povinni:

 • dodržovat pravidla kulturního chování,
 • nedopouštět se projevů rasismu a šikanování
 • plnit pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob,
 • dbát na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem,
 • odevzdat použité nádobí, příbory a tácy před odchodem z jídelny,
 • neodnášet vydané jídlo z jídelny, to je určeno ke konzumaci v jídelně,
 • vstupovat do prostor školní jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí

Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci mohou vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky

školy.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ŠJ

Pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další  nezbytné organizační opatření.

Informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

B) Provoz a vnitřní režim ŠJ

 

Školní stravování je zajišťováno z vlastní kuchyně.

 

Výdejní doba ve školní jídelně:        pro žáky a zaměstnance                    11.00 h - 13.50 h

                                                              pro odběr do jídlonosičů                   10.00 h - 10.30 h

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem.

Strávníci používají čip, který je nutný zakoupit u vedoucí ŠJ. Záloha čipu je 130,- Kč za  1 ks v hotovosti. Pokud strávník ztratí čip nebo ho poškodí, je povinen si koupit nový. Po ukončení školní docházky strávník vrací funkční čip spolu s odhláškou a je mu vyplacena záloha. Není-li čip po ukončení stravování odevzdán, a to nejpozději do 3. měsíců vedoucí ŠJ, nebude vykoupen zpět.

Do jídelny žáci vstupují bez aktovek. Žák při odchodu od stolu zasouvá židli na své místo.

Strávník konzumuje vydanou porci v jídelně a nevynáší zbytky stravy mimo vyhrazený prostor.

Žák může být pro nevhodné chování z jídelny vykázán.

 

Prodej stravného

Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem na účet, zadáním trvalého příkazu k 15. dni v měsíci.

Prodej stravného v hotovosti (cizí strávníci) je každé pondělí od 7.00 - 8.00 h.

 

Rozsah školního stravování

Strávníkům je poskytován oběd ve složení: polévka, hlavní jídlo, doplněk a pitný režim.

Jídelní lístek společně se seznamem alergenů je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na   webových stránkách školského zařízení (http://www.zspetrkovice.cz).

 

Přihlašování a odhlašování stravování

Strávník je přihlášen ke stravování na základě písemné přihlášky, kterou obdrží u vedoucí ŠJ. Podpisem na přihlášce ke stravování zákonný zástupce souhlasí s podmínkami v řádu ŠJ. S tímto řádem jsou seznámeni zák. zástupci na informativní schůzce pro žáky budoucích 1. tříd, dále je k dispozici na nástěnkách školy, u vedoucí ŠJ a na www.zspetrkovice.cz

Každý strávník platící bezhotovostně je automaticky přihlášen ke stravování od 1. dne v měsíci. Pokud není platba na stravné zaslána a strávník má přeplatek na stravném, obdrží obědy do vyčerpání přeplatku, na další období bude odhlášen. Po následné platbě si musí strávník sám obědy přihlásit.

Odhlásit obědy je nutné nejpozději do 10.00 hod. předešlého dne, a to buď:

 1. na strava.cz
 2. telefonicky na číslo: 599 429 121, mobil 737 327 000
 3. elektronicky na e-mail: jidelna@zspetrkovice.cz

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. nelze vydávat obědy v době nepřítomnosti žáka v ZŠ. Nárok na dotovaný oběd vzniká pouze první den nemoci dítěte. V dalších dnech se bude účtovat oběd za plnou cenu (vč. navýšení o mzdovou a věcnou režii 28 Kč). Zapomenutá odhlášená strava bude dopočítána a bude muset být uhrazena. Neodhlášené obědy propadají a není za ně náhrada.

 

Výše finančního limitu, viz. příloha č. 1

 

Vyúčtování na konci školního roku

Přeplatky stravného budou poslány na účet strávníka v průběhu letních prázdnin.

 

Doba prázdnin (případně mimořádné ředitelské volno)

Každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do školní jídelny, zároveň emailem a na webových stránkách školy.

 

C) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

V jídelně je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví strávníků po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních osob. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

Zdravotní indispozici žák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu.

 

Pedagogický dohled

 • je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost,
 • vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování,
 • dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu (strávníci se mohou v případě potřeby obracet na pedagogický dohled),
 • poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby,
 • sleduje způsob výdeje stravy,
 • reguluje osvětlení a větrání,
 • sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky.

 

Dále je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány.

 

D) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

Strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené.

Strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.

Strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.

 

III. Závěrečná ustanovení

 

Vnitřní řád ŠJ je vyvěšen na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách školy.

Žáci jsou seznamování třídním učitelem s vnitřním řádem ŠJ vždy na začátku školního roku.

Zákonní zástupci jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠJ při zápisu ke stravování a mohou do něj nahlédnout na webových stránkách školy.

Vnitřní řád ŠJ nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

 

 

 

Markéta Brodová, vedoucí ŠJ                                               Mgr. Monika Konečná, ředitelka školy

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Výše finančního limitu

 

Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb.). Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci (žáci) zařazováni do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1. 9. –  31. 8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku:

 

Kategorie strávníků

Dotovaná cena obědu

Měsíční platba

Plná cena obědu (nedotovaná)

Žáci

kategorie 7-10 let

32 Kč

710 Kč (vč. ŠD 920 Kč)

69 Kč

 

kategorie 11-14 let

36 Kč

800 Kč

73 Kč

 

kategorie 15 a více let

40 Kč

880 Kč

77 Kč

Dospělí strávníci

Celkem za oběd, z toho:

 

 

77 Kč

 

a) cena potravin

 

 

40 Kč

 

b) mzdové náklady

 

 

18 Kč

 

c) ostatní náklady

 

 

19 Kč