Drobečková navigace

Úvod > > Družina > Řád školní družiny

Řád školní družiny

Základní škola Ostrava – Petřkovice

Hlučínská 136/237, 725 29  Ostrava-Petřkovice

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

I. Obecná ustanovení

 

Vnitřní řád školní družiny byl zpracován v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  a  s vyhláškou č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny (dále jen ŠD), je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny.

ŠD realizuje výchovné vzdělávací činnosti při výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. V době školních prázdnin je činnost školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušena (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění). O organizaci činnosti v době školních prázdnin jsou zákonní zástupci žáků informováni s dostatečným předstihem.

ŠD spolupracuje s dalšími subjekty nabízející aktivity výchovy mimo vyučování  (ZUŠ, výuka náboženství, sportovní kluby ad.).

 

II. Vnitřní řád ŠD upravuje:

 

A) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve ŠD a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v ŠD

 

Práva a povinnosti účastníků

 • účastnit se zájmového vzdělávání ve ŠD
 • na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
 • na ošetření každého, i malého úrazu
 • na respektování jejich soukromí i soukromí života jejich rodiny
 • na ochranu před informacemi, které by ohrožovaly jejich mravní a rozumovou výchovu
 • právo využívat vybavení školní družiny a pomůcek
 • na všestranný rozvoj osobnosti
 • na volný čas a odpočinek
 • na ochranu před návykovými látkami
 • na pomoc při jeho nesnázích
 • na vyjadřování jeho vlastního názoru
 • na zdravé životní prostředí
 • podílet se na tvorbě programu ŠD, mají právo zařadit se do zájmových činností
 • dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy
 • neopouštět školní budovu bez vědomí vychovatelek
 • chránit své zdraví i zdraví spolužáků, jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé
 • udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
 • chodit do ŠD vhodně a čistě upraveni především s ohledem na plánované činnosti
 • nenosit do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jiných osob
 • hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte (účastníka zájmového vzdělávání)
 • právo zapojit se v případě zájmu do činnosti ŠD
 • právo na informace o chování účastníka ve školní družině
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich dítěte
 • na ochranu informací o účastníkovi, které jsou ve školní dokumentaci
 • dbát na řádné docházení účastníka do ŠD, řádně vyplnit Zápisní lístek
 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
 • informovat vychovatelku o změně osobních údajů dítěte
 • dokládat písemnou formou změny odchodů ze ŠD
 • na vyzvání se dostavit k projednání závažných problémů účastníka

 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ŠD

Účastníci jsou během pobytu ve ŠD povinni respektovat jakéhokoliv zaměstnance školy.

Všichni účastníci vzdělávacího procesu (žáci, pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků) mají právo na respekt a slušné chování druhé strany a povinnost při jednání dodržovat vnitřní řád ŠD a další předpisy, které se vztahují ke vzdělávacímu procesu.

Všichni účastníci a zaměstnanci školy dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušného chování a dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají účastníkům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Všichni zaměstnanci školy chrání účastníky před všemi formami špatného zacházení. Dbají, aby účastníci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do soukromí účastníků. Zjistí-li skutečnosti podle § 6 Zákona č.359/1999 Sb. (např. neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti, zneužívání práva rodiče, zahálčivý nebo nemravný život, …) jsou povinni tyto skutečnosti oznámit příslušným orgánům.

 

B) Provoz a vnitřní režim ŠD

 

Přihlašování a odhlašování žáků

Přihlášení žáka do ŠD je podmíněno odevzdáním řádně vyplněného Zápisního lístku a splněním kritérií pro přijetí do ŠD.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, komunikuje se zákonnými zástupci), předává jim informace a vyřizuje jejich stížnosti a náměty.

Odhlášení žáka ze ŠD je možné na základě písemného sdělení zákonného zástupce žáka, vždy s přesným termínem ukončení docházky do ŠD.

 

Úplata za vzdělávání ve ŠD

Poplatek za vzdělávání ve ŠD je 10 Kč za den provozu ŠD.

Úplata je splatná předem každý měsíc společně s úhradou stravného. Úplata je přijímána bezhotovostně, kontrola plateb je prováděna vedoucí školní jídelny.

Úplata může být snížena nebo prominuta a) žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, b) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce školy.

Pokud za žáka není zaplacen poplatek, může ředitelka rozhodnout o případném vyloučení ze ŠD.

 

Organizace činnosti ve ŠD

Provoz ŠD je souběžný se dny školního vyučování. Ve výjimečných případech (např. volno ředitelky školy) mohou v ŠD být i nezapsaní žáci. Provoz družiny zabezpečují                              4 vychovatelky.

Způsob odchodu žáka ze ŠD se řídí údaji uvedenými zákonnými zástupci na Zápisním lístku.

Pokud žák neodchází sám, může ho vyzvednout pouze zákonný zástupce, či osoba pověřená, jejíž jméno je uvedeno na Zápisním lístku.

Pokud si žáka vyzvedává jiná pověřená osoba, musí vychovatelce předložit písemné prohlášení zákonného zástupce.

Žák může během pobytu ve ŠD odejít (být odveden instruktorem) do ZUŠ, zájmové činnosti, kroužku a zase se vrátit zpět na základě písemného prohlášení zákonných zástupců.

Změny týkající se odchodů žáka ze ŠD je zákonný zástupce povinen doplnit do zápisního lístku nejpozději do 3 dnů ode dne změny.

Žákům nesmí být umožněn odchod ze ŠD mimo stanovenou dobu nebo na základě telefonické domluvy.

V případě nemoci žáka odhlásí zákonní zástupci obědy v jídelně vedoucí školní jídelny.

 

Ranní ŠD je zahájena v 6.30 hod. Činnost ranní ŠD probíhá v budově I. st. ZŠ Ostrava - Petřkovice v jedné z tříd v přízemí školy. Po ukončení činnosti ranní ŠD v 7.40 hod. odcházejí děti již samostatně do jednotlivých tříd. Za dítě zapsané do ŠD, které se nedostaví do ranní družiny, vychovatelka nemůže nést zodpovědnost.

 

Odpolední ŠD je v jednotlivých odděleních zahájena po skončení vyučování. Doba předávání žáků je stanovena dle pravidelného vyučovacího rozvrhu jednotlivých ročníků. Po skončení vyučování přebírá žáky vychovatelka ŠD od vyučujících osobně, předání žáků musí být prokazatelné. Za převzetí zodpovídá vychovatelka. Absence žáků v jednotlivých odděleních je zaznamenávána do „Přehledu výchovně vzdělávací práce“ (třídní kniha). Je vedena docházka žáků, ve které je uveden přesný odchod dítěte ze ŠD.

Na oběd do budovy II. stupně ZŠ i zpět jsou žáci převáděni vychovatelkami a učitelkami dle rozpisu převodů. Jedna vychovatelka může převést maximálně 25 žáků. Žáci jsou převáděni s použitím reflexních vest.

Do jednoho oddělení může být zapsáno max. 30 žáků. Vedoucí vychovatelka zorganizuje rozdělení žáků do oddělení. Náplň a časové rozvržení činnosti dětí ve ŠD se řídí zásadou dodržování duševní hygieny s maximálním zřetelem k individuálním potřebám dětí (činnosti odpočinkové, zájmové a relaxační). ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování, není to však povinná činnost. Příprava domácích úkolů v ŠD je možná na základě písemného souhlasu rodičů. Za příznivého počasí organizuje ŠD činnosti venku na školní zahradě nebo v blízkém okolí školy. Žáci by měli mít náhradní oblečení, které je možno uložit v šatně. Změnu zdravotního stavu dítěte, která by znemožňovala dítěti aktivní pobyt venku, jsou zákonní zástupci povinni nahlásit vychovatelce.

Plán činnosti a týdenní program je vyvěšen na nástěnce ŠD, kde se rovněž nachází aktuální jídelní lístek. Odpolední ŠD probíhá v budově I. st. ZŠ ve třídách v přízemí školy. Činnost ŠD může probíhat i v jiných prostorách školy (učebna PC, keramická dílna I. st. ZŠ, půdní prostory - relaxační místnost, zahrada školy, školní hřiště nebo tělocvična II. st. ZŠ). Žáci zapsaní do ŠD se mohou účastnit kroužků zřizovaných agenturami. Instruktorům (lektorům) jednotlivých kroužků jsou žáci předáváni vychovatelkami. Předání je podmíněno vyplněním přihlášky s písemným souhlasem zákonných zástupců. Po ukončení kroužků jsou žáci instruktory (lektory) přiváděni zpět do ŠD a následně předáni vychovatelkám. Činnost v těchto kroužcích je poskytována za úplatu.

Pitný režim je po celou dobu trvání odpolední ŠD zajištěn. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků takto spojených oddělení je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činností, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost (zájmovou, relaxační apod.).

Příprava na vyučováníokruh činností související s plněním školních povinností. Učení se procvičuje zábavnou formou, hrají se didaktické hry, hádanky, kvízy a tajenky.

 

Na vycházky do okolí školy odchází vychovatelka s max. 25 žáky. Při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

Zákonní zástupci mohou žáky vyzvedávat po obědě kdykoli do 13.30 h. Od 13.30 do 14.30 h. probíhá zájmová činnost a ŠD je uzavřena. Po ukončení zájmové činnosti je vyzvedávání žáků opět umožněno. Mobilní telefony, MP3 a MP4 přehrávače, tablety, notebooky a další multimediální přenosná zařízení (MPZ) smí žáci nosit do ŠD jen, pokud jim to povolí jejich zákonný zástupce. Ve ŠD je mohou žáci používat pouze se souhlasem vychovatelky v době k tomu určené od 14.45 do 15.15 h. Do budovy ŠD vchází za pomoci elektronického vrátného, zákonní zástupci či pověřené osoby si žáky vyzvedávají z jednotlivých místností. Činnost odpolední ŠD je ukončena v 16.00 h. V případě nevyzvednutí žáka (nejpozději do 16.00 h.) vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce žáka popř. pověřené osoby. Pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje ředitelku školy nebo zástupkyni ředitelky školy, požádá o pomoc Policii ČR.

 

C) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Žáci se chovají při pobytu ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani cizích osob.

Za bezpečnost žáků zodpovídá vychovatelka, která je povinna vytvářet bezpečné prostředí a volit hry úměrné věku a schopnostem žáka. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou žáci seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině a během školního roku jsou průběžně poučováni o pravidlech bezpečnosti pro konkrétní činnost.

Pobyt v jednotlivých místnostech ŠD, tělocvičně, keramické dílně se řídí řádem těchto učeben. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a PO, jsou seznámeni s Vnitřním řádem ŠD a řády jednotlivých učeben, ve kterých probíhá činnost ŠD. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení ŠD.

Od dětí je vyžadována kázeň. Případná drobná poranění žáka ošetří vychovatelka a zapíše je do Knihy úrazů (ředitelna školy). V závažnějších případech se řídí traumatologickým plánem, tj. poskytne první pomoc, podle potřeby zavolá rychlou záchrannou službu a v každém případě informuje rodiče a ředitelku školy.

Žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. Jsou jim zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických nápojů, používání návykových látek aj.) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, jedů a takových látek, které je svým vzhledem, chutí i konzistencí napodobují (např. tabákové výrobky včetně e – cigaret, nikotinových sáčků; alkohol apod.), a to v areálu školy i na školních akcích.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

D) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

Žák je povinen zacházet s majetkem školy, pomůckami ŠD šetrně. Je zakázáno úmyslně ničit a poškozovat majetek školy a ŠD.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, žáků, pedagogů či jiných osob žákem, může být vyžadována úhrada škody od zákonných zástupců žáka, který ji způsobil.

Mobilní telefony a další MPZ či jiné cennosti je možno při pobytu ve ŠD odložit do úschovy vychovatelce. Pokud tak učiněno nebylo, ŠD nezodpovídá za případnou ztrátu.

Žák je povinen nahlásit ztrátu či poškození, zničení majetku (školy, svého, pedagogů) vychovatelce.

 

III. Závěrečná ustanovení

 

Vnitřní řád ŠD je vyvěšen na nástěnce sborovny I. st. ZŠ, uložen v každé třídě ŠD, na webových stránkách školy.

Žáci jsou seznamování s vnitřním řádem ŠD vždy na začátku školního roku, záznam je proveden v Přehledu výchovné a vzdělávací práce.

Zákonní zástupci jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD při zápisu do ŠD a mohou do něj nahlédnout ve třídách ŠD.

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

 

 

 

 

Mgr. Lenka Čechová, vedoucí ŠD                              Mgr. Monika Konečná, ředitelka školy